Skip to content

ROM expertraad ouderen

Het NKOP heeft zich van 2012 t/m 2018 verbonden aan de ROM expertraad ouderenpsychiatrie. Expertraden adviseren zowel de Implementatieraad ROM ggz als de (Wetenschappelijke Raad van de) Stichting Benchmark GGZ.

De expertraad ouderen heeft zich gebogen over twee doelgroepen die binnen de ouderenpsychiatrie te onderscheiden zijn: psychogeriatrie en gerontopsychiatrie.

Er is een whitepaper opgeleverd met de belangrijkste bevindingen van de ROM expertraad ouderenpsychiatrie.

Een korte samenvatting van de conclusie luidt als volgt:

De zorg voor ouderen en psychogeriatrische zorg (PG) in het bijzonder is geen unieke GGZ aangelegenheid. Goede zorg en een betekenisvolle ROM heeft actieve afstemming nodig met andere werkvelden zodat optimale zorg in de hele keten kan worden geborgd. ROM in de PG vraagt ook een systemische aanpak waarbij het belangrijk is om naast de cliënt ook te kijken naar familie en mantelzorgers.

De populatie van de ouderen in de GGZ betreft een heterogene populatie, óók binnen de PG. En het is een doelgroep waarbij de effecten van zorg niet altijd een positief beeld (hoge Delta T) laten zien, terwijl de zorg juist heel doelmatig en efficiënt is.

Het gebruik van de HoNOS-65+ is inmiddels goed ingeburgerd en kan voor leren en vergelijken uitstekend worden gebruikt. Maar voor gebruik in de behandelkamer is het zinvol ook te kijken naar andere ROM meetinstrumenten waarbij onderzocht moet worden wat de mogelijkheden zijn voor zelfevaluatie instrumenten in relatie tot het doel van de behandeling.

De zoektocht naar geschikte meetinstrumenten voor de ouderendoelgroep kent een hobbel daar waar het gaat om onderzoek op geschikte meetinstrumenten vanuit andere doelgroepen. Er zijn veel goede meetinstrumenten, maar veel van deze meetinstrumenten zijn niet gevalideerd voor de ouderendoelgroep. Daar is onderzoek, bereidheid en dus ook geld voor nodig wat vanuit deze expertraad lastig te organiseren bleek.

De belangrijkste aanbeveling is dat de ouderendoelgroep vraagt om een aanpak gericht op de doorontwikkeling van ROM die specifiek aansluiting vindt bij de specifieke kenmerken van de ouderendoelgroep.

 

Akwa GGZ heeft inmiddels de opdracht gekregen om samen met het veld te komen tot een ‘doorontwikkelde’ variant van ROM.