Skip to content

2016: Visie op zorg Bijeenkomst 16 februari 2016

Verslag bijeenkomst Platform Gerontopsychiatrie V&V
16 februari 2016

Tijdens deze bijeenkomst stond ‘Visie op de zorg’ centraal. Mirjam van Soest-Poortvliet werd voorgesteld als opvolger van Maddy Blokland, die bedankt werd voor haar inzet bij het NKOP. Een ronde volgde waarin aanwezigen kort konden aangeven met welke actualiteiten zij zich bezig houden. Een thema wat vaak aangehaald werd was verloop en het probleem om bedden vol te krijgen. Bovendien zijn mensen, die binnenkomen, vaak kwetsbaarder dan voorheen. Ook vindt er binnen een heel aantal organisaties verandering plaats, wat de nodige weerstand met zich meebrengt. Zo zijn veel organisaties bezig met verhuizingen, nieuwe afdelingen en clusteringen.

Terugkoppeling over pleidooi
Het pleidooi van Ester Willemse dat pleit voor voorrang van leefomgeving en kwaliteit van leven op indicaties, regels & financiering is half december verstuurd naar het ministerie van VWS en naar Actiz. Vervolgens is het pleidooi aan verschillende tafels besproken en inmiddels is er een advies geschreven door het Zorginstituut waar het pleidooi in is meegenomen. De insteek voor dit advies is de WLZ toegankelijker maken voor GGZ cliënten. Met name de doelgroepen Huntington, Korsakov en gerontopsychiatrie worden hierin expliciet genoemd. In het voorjaar (ongeveer rond april) komt dit advies bij het kabinet op de agenda om hier een uitspraak over te doen.
Het lijkt erop dat het indienen van het pleidooi zinvol is geweest, maar vanuit de zaal ontstaat ook de reactie: gaat het nu de goede kant op? Zitten we dan alsnog met schotten? Het is dan ook belangrijk om de ontwikkelingen op het gebied van het pleidooi te blijven volgen.

Initiatiefgroep GP VVT
Mogelijk treedt het kenniscentrum GP in de VVT toe tot het NKOP. Vier organisaties met affectie voor de doelgroep vormen de basis voor dit kenniscentrum. Het sluit nauw aan bij thema’s van het NKOP en lijkt daarmee een logische verbinding.

Visie op de zorg
Tijdens de bijeenkomst werden verschillende visies op zorg gepresenteerd om daarover met elkaar van gedachten te wisselen. Astrid van der Kraan sprak over haar ervaringen als zorgregisseur bij de Rivas Zorggroep en Gerard Ketels sprak over zijn bevindingen bij Hilverzorg.

Rivas Zorggroep
Bij het Rivas wordt gebruik gemaakt van Planetree, een visie die zich richt op de mens achter het ziektebeeld via kleinschalige zorg. Het gaat dan om betere zorg, helende omgeving en een gezonde organisatie. Het levert veel goeds op volgens Astrid, het is wat mensen willen. Daarnaast zijn ze gestart met omgevingszorg voor mensen met dementie. Omgevingszorg heeft aandacht voor: prikkelverwerking, fysieke omgeving, dagstructuur, bejegening, betrokkenheid familie. De zorg wordt binnen Rivas toegespitst op wat de bewoner kan en wil. De bewoners houden regie, waardoor verzorgenden meer een helpende rol krijgen. Deze manier van zorg blijkt niet alleen te werken voor bewoners, maar ook voor verzorgenden. Vooral structuur komt als belangrijke factor naar voren, het aangeven van begin en einde van activiteiten blijkt in de praktijk erg nuttig. Ook moet het voor alle partijen duidelijk zijn wat de visie is op de zorg, om deze zo goed mogelijk tot uiting te laten komen.

Klik hier voor de PowerPoint presentatie.

Hilverzorg
In tegenstelling tot de Rivas Zorggroep is Hilverzorg een grootschalige zorginstelling. Het motto luidt: ‘jezelf blijven’. Gerard Ketels haalt hierbij ook het boek “Teun. Vrijbuiter in het verpleeghuis” aan. Veel overeenkomsten met Rivas worden gezien, het gaat om de mens als uniek wezen met zijn eigen levensverhaal, waarbij alertheid, betrokkenheid en comfort kernwaarden zijn. Specifiek voor GP is bij Hilverzorg gekozen om de relatie tussen zorgverlener en cliënt centraal te stellen, waarbij er niet gekozen is voor kleinschalig wonen en clustering. Het idee achter het grootschalig wonen is dat iedereen daar makkelijker zichzelf kan zijn, door de grotere mate van anonimiteit. Over de voor- en nadelen van groot- of kleinschalig wonen wordt wat gediscussieerd en Gerard eindigt dan ook met de uitspraak dat een visie eigenlijk nooit echt klaar is.

Klik hier voor de PowerPoint presentatie.

Uitwisseling over de visie op zorg
Aanwezigen bespreken in groepjes wat de kernelementen van visie zouden moeten zijn, hoe die het beste tot stand zou kunnen komen en hoe de visie geborgd blijft. In de gezamenlijke bespreking kwamen de volgende do’s and don’ts naar voren.

Kernelementen: In de basis zou regie moeten heersen, bij zowel de zorgverlener als zorgontvanger. Controle, continuïteit, integriteit, authenticiteit zijn elementen van zorg die zouden moeten bijdragen aan het ‘zingeven’.

Tot stand komen van visie: Een visie zou geschreven moeten worden door mensen die over de kennis en vaardigheden beschikken om in begrijpelijke taal over te kunnen brengen wat een visie betekent voor het dagelijkse leven. Een algemene visie met verschillende accenten voor verschillende doelgroepen heeft volgens de aanwezigen het meeste kans van slagen. Door juist handelen per afdeling te concretiseren, kan het ook daadwerkelijk in de praktijk gebracht worden. Aangegeven wordt dat een visie niet van bovenaf opgelegd zou moeten worden en er ruimte moet zijn om het onderwerp bespreekbaar te maken.

Borgen van visie: Evenals bij het tot stand komen van een visie moet er ook bij het borgen van een visie niet te veel druk van bovenaf gegeven worden. Daarnaast moeten veranderingen in visie niet te snel doorgevoerd moeten worden. Ook bij het borgen van visie blijkt breed draagvlak en ruimte voor evaluatie belangrijk. Om visie te borgen is het ook aan te raden een rolmodel aan te nemen, die laat zien wat de visie inhoudt in termen van gedrag.


Onderwerpen voor volgende bijeenkomst
• In hoeverre kun je informele zorg organiseren binnen de gerontopsychiatrie? Hierbij is ook het boek “Levenskunst of leeftijd” genoemd van Hans Becker, hij was werkzaam bij Humanitas. Interessant is om na te gaan wat hiervan bruikbaar is en wat wij hiervan kunnen leren. Verder is het interessant om van elkaar te horen hoe informele zorg bij een ieder wordt georganiseerd en waarin gerontopsychiatrie anders is dan andere afdelingen. Ook wordt de pilot ‘Team van de Toekomst” van Attent genoemd in dit kader.
• Samenwerking GGZ en V&V.
• Mogelijk onderwerp n.a.v. vervolgtraject pleidooi.

Afgesproken is om voor de bijeenkomst in juni in te zetten op het informele zorg en gerontopsychiatrie.