Skip to content

Toetreding kenniscentrum GP VVT

In verpleeg- en verzorgingshuizen zijn de afgelopen jaren steeds meer ouderen met psychische problemen komen wonen. Een van de oorzaken hiervan is de afbouw van bedden in de psychiatrie. Het zorgen voor ouderen met deze problematiek stelde de verpleeg- en verzorgingshuizen, maar zeker ook de thuiszorg voor een nieuwe uitdaging. Het NKOP kreeg hierdoor de laatste jaren veel vragen uit deze sector voor deskundigheidsbevordering, organisatie van zorg en ziektebeelden. Daarom is het NKOP in 2012 van start gegaan met het Platform gerontopsychiatrie in de VVT om professionals en managers in het veld een plek te bieden waar zij kennis en ervaringen uit kunnen wisselen. Eerder was er ook al het platform Dienstverlening V&V, maar dit platform is in 2013 opgegaan in het platform gerontopsychiatrie in de VVT. 

Tegelijkertijd hebben vier grote zorgorganisaties (de Waalboog, Laurens, Archipel en Hilverzorg) de afgelopen jaren een verkenning gedaan en activiteiten ontplooid om tot een kenniscentrum Gerontopsychiatrie in de VVT te komen. In het kader hiervan hebben zij ook een visiedocument geschreven waarin wordt toelicht waarom zij het initiatief hebben genomen voor een intensievere en geformaliseerde samenwerking op het gebied van GP in de VVT sector. Afgelopen zomer hebben zij besloten zich aan te sluiten bij het NKOP en van daaruit gezamenlijk met 7 andere VVT-organisaties die al lid waren en 11 GGz-organisaties te werken aan verbeteringen in de zorg voor deze doelgroep. Dit biedt het NKOP de mogelijkheid om een extra impuls te geven aan activiteiten gericht op de zorg voor ouderen met psychische problemen in deze sector.