Skip to content

Proefschrift

Kwetsbaarheid bij ouderen: een uitdaging. Risicofactoren, meetinstrumenten en samenhangende zorg

  • Hoogendijk, E.O.

Hoogendijk, E.O.

Jaar: 2015

Promotor: prof.dr. H.E. van der Horst, prof.dr. D.J.H. Deeg, dr. H.P.J. van Hout, dr. D.H.M. Frijters
Co- promotor: Dr. A.I. Wierdsma
Uitgeverij: Vrije Universiteit van Amsterdam

Abstract

In vergrijzende samenlevingen is de zorg voor het toenemende aantal kwetsbare ouderen een grote uitdaging voor de gezondheidszorg. Kwetsbaarheid betekent dat ouderen een verhoogde kans hebben op negatieve gezondheidsuitkomsten (zoals functionele beperkingen, ziekenhuisopnames of overlijden). Kwetsbaarheid ontstaat door het verlies van hulpbronnen en/of fysieke reservecapaciteit. Kwetsbaarheid kan op verschillende manieren gemeten worden, en kan fysiek zijn of multidimensionaal (fysiek, psychologisch, sociaal). De meeste instrumenten om fysieke kwetsbaarheid te meten bevatten componenten zoals gewichtsverlies, uitputting, afnemende loopsnelheid, spierzwakte en beperkte fysieke activiteit.

Om in te spelen op de toenemende zorgvraag van kwetsbare ouderen, heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het Nationaal Programma Ouderenzorg opgezet. Dit programma is gestart in 2008 en stimuleerde onderzoek naar kwetsbaarheid bij ouderen en het ontwikkelen van (innovatieve) zorginterventies voor kwetsbare ouderen (zowel thuiswonende ouderen als ouderen in ziekenhuizen en instellingen voor langdurige zorg). De uitvoering lag bij de acht Nederlandse universitair medische centra, in samenwerking met maatschappelijke partners. Dit proefschrift is geschreven als onderdeel van een groot onderzoeksproject binnen het Nationaal Programma Ouderenzorg, en bevat studies die inzichten opleveren voor zowel de volksgezondheid als de klinische praktijk. De studies dragen bij aan drie belangrijke stromingen binnen het onderzoek naar kwetsbaarheid: epidemiologie (risicofactoren voor kwetsbaarheid en gevolgen van kwetsbaarheid), instrumenten om kwetsbaarheid te meten, en interventies gericht op kwetsbare ouderen (samenhangende zorg in de samenleving). Daarbij maakten we gebruik van data uit verschillende onderzoekspopulaties: ouderen binnen de huisartspraktijk, in het ziekenhuis en in de algemene bevolking.