Skip to content

Proefschrift

Integrated care and quality of life of frail older adults: How can we measure what we aim to improve?

  • Leeuwen, K.M. van

Leeuwen, K.M. van

Jaar: 2016

Kwetsbaarheid bij ouderen hangt samen met een verhoogde kans op negatieve gezondheidsuitkomsten zoals functionele beperkingen, ziekenhuisopnames en overlijden en ontstaat als gevolg van afgenomen fysiologische reserves. Kwetsbare ouderen hebben over het algemeen een lagere kwaliteit van leven dan ouderen die niet kwetsbaar zijn en gebruiken een breed scala aan zorg- en welzijnsdiensten. Nu kwetsbaarheid van thuiswonende ouderen steeds meer voorkomt, staat de zorgsector voor de groeiende uitdaging om aan de complexe, langdurige en fluctuerende zorgbehoefte van deze groep te voldoen. Naast bezorgdheid over de kwaliteit van zorg voor kwetsbare ouderen, bestaan er zorgen over de financiering van de toenemende vraag naar zorg. Verderevergrijzing van de bevolking en de gerelateerde stijging van de uitgaven voor gezondheidszorg zalde druk op de betaalbaarheid van het huidige zorgstelsel verder vergroten.

Het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het Nationaal Programma voor ouderenzorg opgezet om via de ontwikkeling van samenhangende zorg de kwaliteit van de zorg voor ouderen te verbeteren en kosten beheersbaar te houden. Vanuit dit programma werd de oprichting van regionale ouderenzorg netwerken gefinancierd waarbinnen onderzoeksprojecten zijn geïmplementeerd. Dit proefschrift is geschreven in het kader van het Nationaal Programma Ouderenzorg, als onderdeel van één van deze onderzoeksprojecten: de ‘Frail older Adults: Care in Transition’ (ACT) studie.

In het eerste deel van dit proefschrift wordt een geïntegreerd zorgmodel voor thuiswonende ouderen geëvalueerd: het Geriatrisch Zorgmodel. Het Geriatrisch Zorgmodel is gebaseerd op het Chronic Care Model en is ontworpen om de kwaliteit van zorg voor thuiswonende kwetsbare ouderen te verbeteren en uiteindelijk hun kwaliteit van leven.

Het tweede deel van dit proefschrift richten zich op de evaluatie van ‘kwaliteit van leven’ vragenlijsten die gebruikt kunnen worden in economische evaluaties van zorg voor ouderen.