Skip to content

Voor wie is het bedoeld?

Patiƫntenpopulatie

In verpleeghuizen verblijven mensen van diverse leeftijd met een indicatie voor kort verblijf of langdurig met aandoeningen van zodanige aard dat zelfstandig wonen niet (meer) mogelijk is. De indicaties hebben betrekking op lichamelijke problemen, geestelijke aandoeningen of combinaties hiervan. De verpleeghuisafdelingen worden benoemd naar deze indicaties bijvoorbeeld; somatiek, psychogeriatrie (PG), revalidatie en gerontopsychiatrie (GP). Wanneer er sprake is van probleemgedrag als onderdeel van de indicatie wordt nogal eens een ‘+’ toegevoegd, bijvoorbeeld PG +.
Wanneer er sprake is van combinaties wordt ook wel over dubbelzorgvragers gesproken. Deze omvatten ongeveer 8% van de verpleeghuisbewoners.1
Depressie komt bijvoorbeeld bij 14% van de somatisch verpleeghuisbewoners voor en gedragsproblemen bij 40-64% van de mensen met dementie.
Men denke aan een depressief beeld bij een jonge man met M. Huntington of een zelfde beeld bij een oudere vrouw na een CVA op de afdeling somatiek, een manisch beeld bij een jonge vrouw bij gebruik van prednison op de longrevalidatie of ontremming en agressie bij een man met dementie op de PG afdeling. Met het ouder worden van patiënten met chronisch psychiatrische aandoeningen, treden meer lichamelijke problemen op met meer zorgafhankelijkheid. Een toenemend aantal krijgt een verpleeghuis indicatie.

 

1 Zorgprogramma voor mensen met gerontopsychiatrische problematiek in het verpleeghuis, Stuurgroep Gerontopsychiatrie 2012

Medewerkers

De specialist ouderengeneeskunde is als hoofdbehandelaar in het verpleeghuis de aanvrager van consultatie. Goede informatie-uitwisseling tussen de specialist ouderengeneeskunde, de psychiater en andere medisch specialisten is hierbij noodzakelijk, evenals tussen het verplegend en verzorgend personeel, psychologen, verpleegkundigen en vaktherapeuten.
Psychologen hebben diverse mate van aanstellingen op de verpleegafdelingen, waarbij de afdelingen met meer probleemgedrag o.h.a. meer uren ter beschikking hebben. Deze psychologen bieden de continuïteit van psychosociale zorg voor patiënt en verzorgend team, bijvoorbeeld bij het maken en bewaken van omgangsadviezen in de behandelplannen. Het is essentieel dat zij betrokken worden bij de consultatiebijeenkomst, niet alleen als behandelaar maar ook organisatorisch zijn zij een spil in de samenwerking.

De verzorgenden tenslotte zijn de medewerkers die het meest te maken hebben met de psychische problematiek van de ouderen. Binnen de consultatie staat  hun weerbaarheid, deskundigheid en draagkracht centraal. Uitval en verzuim door te veel en ernstige agressie op een afdeling kan bijvoorbeeld een onderdeel zijn waar de consultatie zich op richt.

 

Familie en andere betrokkenen

Naastbetrokkenen hebben een grotere rol gekregen in het ondersteunen van patiënten met psychische stoornissen. Mantelzorgers van mensen met dementiële aandoeningen krijgen te maken met zwaardere problematiek en toenemende taken bij de verzorging van hun familielid. Na opname in het verpleeghuis kan consultatie behulpzaam zijn bij uitleg over omgang met bijvoorbeeld agressie, apathie of stemmingsproblemen.

Ga naar:

Wat is psychiatrisch consultatie in het verpleeghuis?

Doeleinden van psychiatrische consultatie in het verpleeghuis

Wie en wat biedt psychiatrische consultatie in het verpleeghuis?

Organisatietips

Bronnen

Overige informatie