Skip to content

Resultaten vragenlijst Gerontopsychiatrie in het verpleeghuis

nov 01
  • dinsdag 1 nov 2016

Steeds meer ouderen met chronische psychiatrische problemen worden opgenomen in een verpleeghuis. De zorg voor deze groep vraagt om een andere benaderingswijze dan voor bewoners met dementie of een somatische aandoening. Hoe bied je hen goede zorg, structuur en een veilige woonomgeving? Hoe ga je om met wanhoop, achterdocht, agressie of manipulerend gedrag? Hoe zorg je dat het team goed is toegerust voor deze complexe zorg? Deze vragen kwamen aan bod tijdens de studiedag Gerontopsychiatrie in het verpleeghuis op 10 oktober 2016 georganiseerd door Studie Arena.

Voor de studiedag is er door Studie Arena en het NKOP een vragenlijst gemaakt om meer inzicht te krijgen in het zorg- en ondersteuningsaanbod voor cliënten met psychiatrische problematiek in het verpleeghuis, de scholingsbehoeften en lopend onderzoek. De uitkomsten van de enquête zijn gedeeld op de studiedag. 

Daarnaast worden de uitkomsten door het NKOP worden gebruikt bij het opstellen van een Kennisagenda Gerontopsychiatrie voor het verbeteren van de zorg voor ouderen met psychiatrische problematiek in verpleeg- en verzorgingshuizen. De kennisagenda Gerontopsychiatrie draagt bij aan de verspreiding van de beschikbare kennis naar de praktijk, het creëren van samenhang in onderzoek en het geven van inzicht in bestaande kennishiaten en kennisvragen.

De uitkomsten van deze vragenlijst kunt u hier downloaden: download samenvatting resulaten vragenlijst gerontopsychiatrie in het verpleeghuis