Skip to content

Disclaimer

De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Het Nederlands Kenniscentrum Ouderenpsychiatrie is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Emailberichten
De informatie die wij vanuit het NKOP met een e-mail bericht verzenden, is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n), is vertrouwelijk en valt mogelijk onder het beroepsgeheim. De ontvanger mag de informatie dan ook niet doorgeven aan andere personen.
Het kenniscentrum kan geen aansprakelijkheid erkennen voor de juiste en volledige overbrenging van een verzonden e-mail of voor tijdige ontvangst daarvan.

Privacyreglement
Deze site is opgezet volgens de richtlijnen van de Health On the Net code (HON-code).
Vertrouwelijke informatie is alleen toegankelijk voor medewerkers van het NKOP. Het NKOP is onderdeel van het Trimbos. Het Trimbos-instituut respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en verwerkt, beheert en beveiligt persoonlijke gegevens met de grootste zorgvuldigheid. Wij verwijzen u naar het privacystatement op de website van het Trimbos-instituut: http://www.trimbos.nl/privacy.

Vragen van het publiek
Deze vragen worden geanonimiseerd voorgelegd aan deskundigen. E-mail adressen, namen en dergelijke blijven op het centrum. Ze worden bewaard tot de vraag is behandeld en daarna vernietigd. Uw vraag en het antwoord blijven geanonimiseerd bewaard. Eventuele medische gegevens worden niet bewaard.

Vragen gesteld via de stel een vraag service
Een selectie van vragen, worden geanonimiseerd op de website gezet.

Professionals
Voor (aankomende) professionals heeft het NKOP een actief informatiebeleid. Persoonlijke gegevens worden bewaard en gebruikt om hen te informeren. Op verzoek worden uw gegevens verwijderd.
Professionals kunnen zich abonneren op de nieuwsbrief. Hiervoor wordt alleen het e-mailadres gevraagd. Het is altijd mogelijk zich hier weer voor af te melden.

Cookies
Cookies worden gebruikt om bezoekersaantallen en het surfgedrag in kaart te brengen. Deze gegevens zijn niet herleidbaar tot personen en worden uitsluitend gebruikt om de site te verbeteren.

Advertenties
Er wordt niet geadverteerd op de website van het NKOP. Wanneer dit wel het geval zal zijn, dan zal dit altijd erbij vermeld worden. Het NKOP maakt melding van haar producten en diensten. Het NKOP geeft brochures en folders uit, en verzorgt bij- en nascholing voor professionals werkzaam in de ouderenpsychiatrie.

Geen medisch advies
Het Nederlands Kenniscentrum Ouderenpsychiatrie is geen hulpverlenende instelling en geeft geen medische adviezen. Medewerkers van het instituut kunnen ook niet beoordelen of een bepaalde behandeling in een individueel geval wel of niet de juiste is.
Het Nederlands Kenniscentrum Ouderenpsychiatrie kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze site, of het zonder doktersadvies wijzigen, stoppen of aanpassen van een behandeling. Informatie op deze website kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling bij een arts.

Externe links
Deze website bevat links naar websites die door andere partijen dan het Nederlands Kenniscentrum Ouderenpsychiatrie worden aangeboden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. Het Nederlands Kenniscentrum Ouderenpsychiatrie heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.