Skip to content

Samen beslissen in de GGZ

Trimbos-instituut en partners ontvangen subsidie voor project Samen Beslissen in de GGZ

Het samenwerkingsverband van NIP, GGz Nederland, het LPGGZ, de GGZ aanbieders verenigd in SynQuest en het Trimbos instituut heeft een subsidie ontvangen van het Zorginstituut Nederland om een project uit te voeren binnen de GGZ en Verslavingszorg.

Samen gaan deze partners vanuit dit project professionals en cliënten ondersteunen met het ontwikkelen en uitrollen van een methodiek om gedurende de behandeling beslissingen te nemen over de voortgang van de behandeling. Het draait daarbij om Shared Decison Making (SDM) met behulp van de instrumenten die daarvoor zijn ontwikkeld: zorgstandaarden en generieke modules, ROM instrumenten en instrumenten voor cliënten zoals de “drie goede vragen” en een handy-card. Met behulp van de subsidie worden in de komende twee jaar trainingen ontwikkeld en gegeven aan professionals en worden zij ondersteund bij de toepassing in de praktijk. Met cliënten wordt gekeken hoe reeds bestaande tools en informatie toepasbaar en vindbaar kan worden gemaakt. Tenslotte worden de opgedane ervaringen geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.

Doel van het project is het bevorderen van persoonsgerichte gepaste zorg in de GBGGZ en de SGGZ. In het project komen drie ontwikkelingen bij elkaar. Het is de uitwerking van de Landelijke beleidsontwikkeling “agenda gepast gebruik” op een van de kernactiviteiten SDM, het vervolg op het project ROM Doorbraak én de implementatie van zorgstandaarden en generieke modules in de GGZ. De resultaten worden vrij beschikbaar gemaakt, zodat alle aanbieders van en cliënten in de GGZ er toegang tot hebben.

De subsidie wordt door het Zorginstituut Nederland verstrekt in het kader van een vijfjarige regeling: “Transparantie over de kwaliteit van Zorg”. In 2016 is het thema binnen deze regeling  Samen Beslissen binnen de GGZ . Het project is een van de acht toegekende projectaanvragen binnen dit jaarthema.

Alle partners in dit project zijn blij dat we nu een handvat hebben om in de GGZ de professionals en cliënten te ondersteunen bij het daadwerkelijk toepassen van alle nieuwe instrumenten die beschikbaar komen. Gedeelde besluitvorming draagt bij aan kwaliteit van de zorg doordat professionals en cliënten beter geïnformeerd zijn en cliënten gestimuleerd worden om actief betrokken te zijn bij besluiten over behandelopties.

Voor meer informatie: Ireen de Graaf