Skip to content

Pleidooi om leefomgeving en kwaliteit van leven voorrang te geven op indicaties, regels en financiering

Cliënten met een psychische stoornis kunnen nu niet voor de Wlz worden geïndiceerd, tenzij een andere grondslag dominant is op basis waarvan wel toegang tot de Wlz kan worden verkregen. Bijvoorbeeld de grondslag somatiek, psychogeriatrie of verstandelijke beperking.

Op basis van de Wlz-grondslag moet de cliënt een blijvende zorgbehoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid om escalatie en/of ernstig nadeel te voorkomen, omdat de cliënt niet in staat is om op relevante momenten hulp in te roepen. De cliënt kan dan aangewezen zijn op een indicatie voor een V&V profiel.   

Zorgaanbieders ervaren daarbij ook problemen als cliënten, veelal ouderen met psychiatrische problematiek, vanuit een GGZ-instelling aangewezen zijn op een plaats in het verpleeghuis. Als een GGZ-instelling een Wlz-indicatie voor de cliënt aanvraagt en deze wordt afgegeven is er in de regel niet direct plaats in een verpleeghuis. De GGZ-instelling heeft geen titel om de Wlz-zorg bekostigd te krijgen dus levert de zorg zonder betaling.

Een andere variant is de Wlz-indicatie voor de GGZ-cliënt aan te vragen als er een plaats in een verpleeghuis beschikbaar is. De afgifte van een indicatiebesluit voor deze cliënt neemt 6 – 8 weken in beslag. Die periode houdt het verpleeghuis de plaats vrij maar loopt daardoor inkomsten mis.

Pleidooi

Naar aanleiding van de bijeenkomst van het platform Gerontopsychiatrie V&V (georganiseerd door het Nederlands Kenniscentrum Ouderen Psychiatrie – onderdeel van het Trimbos-instituut), die plaats vond op 16 november 2015, is besloten dat alle deelnemers hun besturen zouden vragen om het pleidooi waarin opgeroepen wordt om indicatiestellingen, regels en financiering ten behoeve van ouderen met psychiatrische problemen aan te passen te ondertekenen. Ester WIllemse van Atlant Zorggroep heeft hier het voortouw in genomen. 10 organisaties hebben gehoor gegeven door het pleidooi te ondertekenen en eind december 2015 is door Ester Willemse het pleidooi om leefomgeving en kwaliteit van leven voorrang te geven op indicaties, regels en financiering verstuurd naar de directeur Langdurige zorg van het Ministerie van VWS en naar Actiz. Vervolgens is het pleidooi aan verschillende tafels besproken.

De directeur Langdurige Zorg (drs. M. Verbeek) heeft in april 2016 per brief gereageerd op het pleidooi. Deze brief is gescand en bijgevoegd ter info.

Hierin wordt gesproken over het advies van het ZINL (=Zorginstituut Nederland) ten aanzien van de Wlz en haar toegangscriteria.

Advies Zorginstituut 

De insteek voor het advies van het Zorginstituut is de WLZ toegankelijker maken voor GGZ cliënten. Met name de doelgroepen Huntington, Korsakov en gerontopsychiatrie worden hierin expliciet genoemd. Dat onderzoek is hier ook ter info bijgevoegd.

Aanvankelijk had staatssecretaris Van Rijn toegezegd rond de zomer met een kabinetsreactie te komen over het advies van het Zorginstituut. Die reactie is er nog niet. De staatssecretaris heeft besloten om eerst een uitvoeringstoets te laten verrichten om de consequenties van het advies voor de verschillende domeinen in kaart te brengen. Het ministerie zal voor 1 december 2016 met informatie komen over de voortgang.

Voor 2017 verandert er dus niets rond de geestelijke gezondheidszorg in de Wlz. En gezien het feit dat wetswijzingen veel tijd vergen zal er waarschijnlijk ook in 2018 nog geen sprake van nieuw beleid zijn.

Vervolg

Over de brief naar aanleiding van het Pleidooi heeft Ester Willemse vervolgens gesproken met haar contactpersoon bij ActiZ. Zij waren beide niet tevreden met de uitkomst. ActiZ en Ester Willemse namens de verschillende zorgaanbieders blijven zich inzetten richting VWS, ZN, CIZ, GGZ-N om oplossingsrichtingen te verkennen en tot een oplossing te komen.